رهبری در مواجهه با عدم قطعیت و ریسک: تاثیرگذارترین عوامل بر تصمیمات کلیدی در کسب و کارها

رهبری در مواجهه با عدم قطعیت و ریسک

ریسک کسب و کار! در فضای کسب‌وکار، رهبری در مواجهه با عدم قطعیت و ریسک یکی از چالش‌های اصلی برای سازمان‌ها و رهبران می‌باشد. همچنین، توانایی مدیریت و کنترل این عوامل اساسی برای استقرار یک سازمان قابل اعتماد و پویا است. رهبران باید با توانایی‌های خود در مدیریت منابع، ارتباطات و تصمیم‌گیری، سازمان را به […]