فرآیند Stage-Gate: مسیری ساختاریافته برای توسعه محصول موثر

فرآیند Stage-Gate: مسیری ساختاریافته برای توسعه محصول موثر

فرآیند Stage-Gate یک روش ساختارمند و سیستماتیک برای مدیریت توسعه محصول است که به تیم‌ها کمک می‌کند تا مراحل مختلف طراحی و عرضه یک محصول جدید را بادقت و کارایی بیشتری طی کنند. این روش شامل مجموعه‌ای از “مراحل” (Stages) و “دروازه‌ها” (Gates) است که هر مرحله به یک‌سری فعالیت‌های مشخص و هر دروازه به […]